POKOCHAJ

REGULAMIN

Regulamin serwisu pokochaj.org

§1.1. Niniejszy regulamin serwisu pokochaj.org określa zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z serwisu.

2. Korzystanie przez użytkownika lub darczyńcę z usług serwisu rozumiane jest jako zapoznanie się oraz akceptacja postanowień regulaminu.

§2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. cel – cel akcji określony w opisie akcji;

 2. darczyńca – osobą fizyczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przekazuje darowiznę za pośrednictwem serwisu płatności na określony w cel;

 3. darowizna – kwota przekazana przez darczyńcę na rzecz Fundacji Centaurus w ramach określonego celu lub na rzecz jej działalności statutowej w przypadku zebrania środków finansowych przekraczających „potrzebne środki”;

 4. operator – Fundacja Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska 6-8, 52-314 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147 – która jest zarówno właścicielem serwisu jak też odpowiada za prawidłowe jego funkcjonowanie;

 5. opis akcji – opis akcji polegającej na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu;

 6. potrzebne środki – szacunkowe wyliczenie środków potrzebnych do realizowania określonego w ogłoszeniu celu;

 7. regulamin – niniejszy dokument;

 8. serwis – internetowy serwis pokochaj.org dostępny pod adresem https://www.pokochaj.org ;

 9. serwis płatności – współpracujący z operatorem serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444;

 10. użytkownik – podmiot korzystający z serwisu.

§3.1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu. Korzystanie z serwisu oznacza zarówno akceptację postanowień regulaminu jak i zobowiązanie do jego przestrzegania.

2. Wszelkie zamieszczone w serwisie zdjęcia i opisy akcji stanowią wyłączną własność operatora.

§4. Prawidłowe korzystanie z serwisu wymaga:

 1. posiadania urządzenia pozwalającego na korzystanie w internetu;

 2. połączenia urządzenia z Internetem;

 3. zainstalowania przeglądarki internetowej www umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia obrazów i tekstu zamieszczanych na serwisie przez operatora.

§5.1. Operator zamieszcza cel poszczególnych akcji jednocześnie określając:

 1. opis akcji polegającej na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu;

 2. potrzebne środki określone jako szacunkowe wyliczenie środków wyrażonych w złotówkach potrzebnych do realizowania określonego w ogłoszeniu celu;

 3. wizualizację ilości zebranych do tej pory środków na dany cel przy czym ilość zebranych środków ma jedynie wymiar orientacyjny i może się różnić od sumy rzeczywiście przekazanych darowizn ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego, bądź braki odpowiedzi z systemu płatności.

2. Użytkownik może przekazać dowolną darowiznę na konkretny i wybrany przez siebie cel.

3. Przekazanie darowizny dokonywane jest za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego prowadzonego przez serwis płatności.

4. Środki przekazane przez darczyńców wykorzystywane są na opisany w opisie akcji cel. W przypadku zebrania środków w ilości przekraczającej potrzebne środki, nadwyżka środków przeznaczana jest na cele statutowe Fundacji Centaurus, na co każdoczesny przekazujący darowiznę darczyńca wyraża zgodę.

5. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od operatora, w trakcie trwania akcji jej cel stanie się bezprzedmiotowy, operator przeznaczy zebraną kwotę w całości na realizację swoich celów statutowych na cel zbliżony do celu zamieszczonego w opisie akcji.

§5.1. Administratorem danych osobowych jest operator. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez użytkownika decyzji o wsparciu określonej akcji za pośrednictwem serwisu płatności.

2. Dane osobowe przetwarzane przez operatora obejmują: imię, nazwisko, adres email i ewentualnie numer telefonu.

3. Dane osobowe darczyńcy przekazywane są operatorowi przez serwis płatności

4. Dane osobowe darczyńcy nie są dostępne dla innych użytkowników i podmiotów trzecich.

5. W przypadku przekazania operatorowi danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez operatora oraz kampanii informacyjnych i pomocowych w ramach realizowanych przez operatora celów statutowych.

6. Każdy darczyńca uprawniony jest do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

7. Celem poinformowania darczyńcy o sposobie, celu i innych istotnych elementach przetwarzania danych osobowych ustanawia się odrębny dokument – Polityka prywatności, znajdujący się na stronie internetowej https://centaurus.org.pl/regulaminy__oswiadczenia

§6.1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu.

2.  Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email operatora: kontakt@centaurus.org.pl .

3. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4.  Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do użytkownika na adres email wskazany w reklamacji.

§7.1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

2. Wszelkie zmiany regulaminu zostaną uwidocznione w serwisie.

3. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej serwisu.

Fundacja Centaurus

Fundacja Centaurus

ul. Wałbrzyska nr 6-8
52-314 Wroclaw

kontakt@centaurus.org.pl
tel. 518 569 487 lub 518 569 488
PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350

Dla wpłat zza granicy i wpłat stałych (Raiffeisen Bank):
PL36 1750 1064 0000 0000 2257 6747 (wpłaty w PLN)
PL17 1750 1064 0000 0000 2257 6798 (wpłaty w EUR)

Dziękujemy za każdą pomoc!